PR

Co jsou Výrobní systémy

Katedra výrobních systémů » Pro studenty » Co jsou Výrobní systémy

Výrobní systém - Definice

Soubor technických prostředků obsluhovaných lidmi a řízen na základě metod, postupů a principů s cílem přetvářet vstupy na výstupy a naplnit taka vize a strategie firmy.

Každý systém má také své okolí se kterým je obvykle v interakci (např. zákonodárci a úředníci, konkurence, dodavatelé, zákazníci, ekologové …)

Obor Pružné výrobní systémy na KVS TU v Liberci


Pružné výrobní systémy je již tradiční multidisciplinární obor, který řeší aktuální potřeby podniků v oblasti moderního průmyslového managementu. Kombinuje technické znalosti inženýrských oborů s poznatky z podnikového řízení a jejich pomocí racionalizuje, optimalizuje, zefektivňuje a inovuje výrobní i nevýrobní procesy.


Systematicky se zabývá metodologií orientovanou na projektování, plánování, zavádění a zlepšování průmyslových procesů (nejen výrobních) a implementační schopnost v oblasti inovací s cílem zajistit jejich vysokou efektivitu a konkurenceschopnost.


Do praxe se aplikuje prostřednictvím projektů orientovaných na efektivnější fungování integrovaných a komplexních systémů lidí, informací, strojů, materiálů a energií s cílem zabránit jejich plýtvání a dosáhnout co nejvyšší produktivity.


Obor Výrobní systémy sdružuje oblasti (re-inženýring, průmyslové inženýrství, inovační inženýrství, rapid prototyping, projektování výroby, štíhlé logistiky, ergonomie)


Výrobní systémy lze chápat jako hledání cesty, jak jednodušeji, kvalitněji, rychleji a levněji vykonávat, řídit a organizovat, podnikové procesy.


Za poslední období se tento obor rozšiřuje do nových sfér, jako jsou administrativa a servisní služby.
Dvěma důležitými aspekty průmyslové výroby je technologie výrobku, která se zabývá konstrukcí a charakteristikami samotného výrobku, a technologie procesu, která zahrnuje konstrukci a technický popis technologických procesů. Projektování, plánování a řízení výroby, které zahrnují organizaci a provoz strojů, plánování, rozvrhování, výrobních systémy užívané při výrobě zboží.


Výrobní systémy je oborem, který se rozvinul na základě studia metod používaných v obou těchto oblastech.
Řízení výroby je oblastí, která se specializuje na management lidských, kapitálových a technických zdrojů používaných ve výrobních systémech.