PR

OP VK

 

EduCom - Inovace studijních programů s ohledem na požadavky a potřeby průmyslové praxe zavedením inovativního vzdělávacího systému "Výukový podnik"


Příjemce: Technická univerzita v Liberci, Fakulta strojní

Řešitel projektu: Ing. František Koblasa, katedra výrobních systémů
Poskytovatel: MŠMT - OP VK
Prioritní osa: 2 - Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj
Oblast podpory: 2.2 - Vysokoškolské vzdělávání
Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/15.0089

Interní číslo TUL: zatím nepřiřazeno

Dotace: 9 489 348 CZK
Doba řešení: 2010-2013


Projekt se orientuje na „Vzdělávání pro praxi“. Primárně je zaměřen na inovaci studijních programů s cílem zvýšit flexibilitu a kreativitu absolventů a jejich uplatnitelnost na globálním trhu práce. Sekundárním cílem je zatraktivnění a zkvalitnění výuky propojením teorie s praxí.

V rámci projektu se předpokládá vytvoření komplexního vzdělávacího systému tzv. „Výukového podniku“. Jednotlivé dílčí úkoly od návrhu výrobku až po jeho výrobu, které se tradičně řeší izolovaně v rámci jednotlivých předmětů, budou vzájemně provázány jako ve skutečném výrobním podniku.

Důraz bude kladen na provázanost, uvědomění si vazeb a myšlení v „souvislostech“ (tzv. „procesní“/„logistické“/„holistické“ myšlení). Studenti si budou moci v rámci výuky „projít celý podnik“ i s jeho procesy. Technická hlediska blízká strojním fakultám budou doplněna o ekonomická hlediska zapojením Ekonomické fakulty TU v Liberci. Odborná tematika bude doplněna i o tzv. „měkké“ techniky. Dojde k hlubšímu propojení teoretické výuky s praxí zapojením partnera i dalších odborníků z průmyslové praxe.
Odborný garant projektu:

doc. Dr. Ing. František Manlig


Kontaktní osoby projektu:

Ing. František Koblasa

Aktuálně: www.kvs.tul.cz/educom

Projekt In-TECH 2

   Katedra byla zapojena do projektu In-TECH 2. Cílem projektu, který byl v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) financován prostřednictvím MŠMT z Evropského sociálního fondu (ESF) a ze státního rozpočtu ČR, byla inovace studijního programu ve smyslu progresivních metod řízení inovačního procesu se zaměřením na rozvoj tvůrčího potenciálu studentů.

Evropská unie, ESF, MŠMT, Investice do rozvoje vzdělání