PR

Mendřický Radomír

Ing. Radomír Mendřický, Ph.D.

Obhájené diplomové práce v roce 2013

Využití optických metod pro měření a rozměrovou analýzu forem

Autor: Miroslav Roubíček, FM/MTI

Obhajoba: Výborně, Udělena cena děkana FM za vynikající DP

Analýza přesnosti 3D digitalizace s využitím optických skenerů

Autor: Miroslav Hofman, FS/KVS

Obhajoba: Výborně

Návrh a konstrukce přípravku pro zefektivnění 3D optického skenování

Autor: Jan Votrubec, FS/KVS

Obhajoba: Výborně

 

Náměty - Bakalářské a Diplomové práce (3D digitalizace, měření, bezdotykové skenování):

1. Vytvoření 3D modelu plastiky pomocí bezdotykového skeneru.

Historická hodnota mnoha uměleckých děl a památek je nedocenitelná, a proto se hledají cesty jak tato díla bezpečně uchovat pro příští generace, jak vytvořit co nejvěrohodnější kopie nebo jak zajistit možnost případného restaurování v budoucnosti. Jednou z možných cest je využití 3D skenování a převedení uměleckého díla do počítačového modelu. Cílem této práce by mělo být vytvoření 3D modelu sochy za pomocí metod bezdotykového skenování, konkrétně s využitím bezdotykového optického 3D scanneru ATOS II 400 a optického 3D scanneru REVscan. Kromě samotného vytvoření počítačového modelu bude náplní práce porovnání jednotlivých metod a principů uvedených zařízení, vyhodnocení přesnosti a kvality získaných modelů.

2. Další témata

O dalších tématech týkajících se 3D digitalizace, bezkontaktního optického 3D skenování, 3D měření na SMS, reverzního inženýrství a příbuzných tématech souvisejících s touto problematikou nebo tématech, při kterých lze s výhodou využít těchto systémů, metod a zařízení se informujte osobně.

  

Náměty - Bakalářské a Diplomové práce (simulace, regulace):

1. Porovnání dynamické přesnosti modelů pohonů posuvů s lineárním a rotačním motorem.

Současným trendem v konstrukci obráběcích strojů je používání vysokých rychlostí při obrábění. S tím úzce souvisí nárůst počtu strojů vybavených lineárními motory. Hlavní náplní práce bude za pomoci simulace v prostředí Matlab/Simulink provést analýzu dynamické tuhosti a dynamických chyb interpolace s cílem porovnat výsledky pro oba typy motorů.

2. Porovnání vlastností modelu synchronního a stejnosměrného motoru.

Synchronní motory s třífázovým vinutím statoru jsou generačně nejmladší, nejmodernější a na rozdíl od stejnosměrných motorů (DC) se používají i v lineárním provedení. Přesto je v simulačních modelech často složitější model synchronního motoru nahrazován modelem stejnosměrného motoru. Cílem práce je simulovat v prostředí Matlab/Simulink činnost pohonů v různých režimech a porovnat výsledky pro oba modely motoru.

3. Návrh uživatelského rozhraní pro řízení pohonů posuvů NC obráběcích strojů.

Je vhodné mít k dispozici nástroj, který by umožnil jednoduše provádět základní nastavení řídícího systému a vyzkoušet si vliv zásahu ještě před samotným nastavením na reálném stroji. Cílem této práce je vytvoření a odzkoušení grafického uživatelského rozhraní řídícího systému pro ovládání a analýzu modelu servomechanismu v prostředí Matlab/Simulink.

4. Model posuvů obráběcích strojů s realistickým modelem pasivních odporů.

Úkolem práce je zpracovat přehled současného stavu modelování pasivních odporů v posuvech obráběcích strojů. Dále v prostředí Matlab/Simulink provést testování vlastností vybraných modelů tření a posoudit jejich vhodnost pro začlenění do modelu posuvové osy obráběcího stroje.

5. Studie použití elektrických rotačních motorů pro pohony posuvů číslicově řízených obráběcích strojů.

Cílem práce je provedení rešerše elektrických rotačních motorů pro pohony posuvů OS hlavních světových výrobců. Zpracování přehledu jejich vlastností a porovnání pohonů podle různých kritérií (např. závislost hmotnosti na kroutícím momentu, závislost délky motoru na kroutícím momentu, dynamické vlastnosti).

6. Vliv dynamiky rychlostní smyčky na vlastnosti posuvového servomechanismu.

Již dlouhou dobu se výrobci snaží nabízet pohony s výrazně vyšší dynamikou. Úkolem práce je zjistit vliv dynamiky rychlostní smyčky na vlastnosti posuvového servomechanismu. Modelování pohybové osy v prostředí Matlab/Simulink.